Doświadczenie

Zespół

Wśród przykładowych osiągnięć Kancelarii stanowiących wyraz i potwierdzenie najwyższego stopnia profesjonalizmu naszych pracowników, a także ich doskonałej znajomości przedmiotu wymienić można:

  • pełną obsługę prawną podmiotów korporacyjnych, obejmującą m.in. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów lub akcji, zmiany w składach organów spółek, powoływanie prokurentów, zmiany umów spółek i statutów, itd.,
  • doradztwo w procesach założycielskich, fuzjach i przekształceniach spółek oraz przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, a także w procesie zakupu i sprzedaży spółek i przedsiębiorstw oraz ich majątku,
  • opracowywanie analiz prawnych spółek, przedsiębiorstw, nieruchomości, a także części prawnych prospektów emisyjnych,
  • doradztwo w procesach inwestycyjnych i obsługa projektów związanych z nabywaniem nieruchomości, finansowaniem projektu, tworzeniem konsorcjów do realizacji inwestycji budowlanych i developerskich,
    opracowanie kontraktów menedżerskich, umów o pracę i systemu wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz członków władz podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo w ramach tworzenia sieci dystrybucyjnej i sieci sprzedaży,
  • doradztwo podatkowe obejmujące podatek dochodowy, od towarów i usług oraz akcyzowy, a także w sprawach spółek bezpodatkowych i przy opodatkowaniu cudzoziemców,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej.